977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

TPC: Part comú + part específica per ofici

 

Prevencion de riesgos laborales

Durada

20 hores

}

Horari

Pendent aprovació

k

Dates impartició

Inici: Gener 2023

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

logos entitats subvencionadores

OBJECTIUS GENERALS

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

– Reconèixer els riscos inherents a les tasques, equips de treball, materials i àrees de les diferents unitats d’obra.
– Conèixer les diferents tècniques preventives utilitzades per evitar o reduir els riscos laborals, aprofundint en aquelles basades en la implantació dels mitjans de protecció col·lectiva, utilització d’equips de protecció individual i implantació de la senyalització de seguretat i salut als centres de treball.
– Identificar els equips de treball que s’utilitzen més sovint en l’execució de les unitats d’obra.
– Aprendre a utilitzar els mecanismes tant per a la verificació, la identificació i la vigilància del lloc de treball i el seu entorn, com per a la planificació de les tasques des d’un punt preventiu.
– Saber identificar quins riscos deriven de la interferència entre activitats.
– Conèixer quins són els drets i els deures en matèria preventiva.
– Assimilar la importància de la participació i de la implicació de cada treballador en l’aplicació de la prevenció a les unitats d’obra que desenvolupi.
– Adquirir nocions sobre el marc normatiu general i específic d’aplicació.

 

CONTINGUT DEL CURS

 

1. Tècniques preventives.
1.1. Mitjans de protecció col·lectiva.
1.2. Equips de protecció individual.
1.3. Senyalització.

2. Mitjans auxiliars, equips i eines.

3. Verificació, identificació i vigilància del lloc del treball i el seu entorn.
3.1. Riscos.
3.2. Coneixement de lentorn del lloc de treball.
3.3. Planificació de les tasques des del punt de vista preventiu.
3.4. Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat.
3.5. Simbologia.

4. Interferències entre activitats.
4.1. Activitats simultànies o successives.

5. Drets i obligacions.
5.1. Marc normatiu general i específic.
5.2. Organització de la prevenció de riscs laborals.
5.3. Participació, informació, consulta i propostes.

6. Part específica vinculada a ofici.

CURS DIRIGIT A:

Preferentment a persones treballadores per compte aliè o autònoms.

Si queden places, persones aturades.

DOCUMENTACIÓ

  • DNI
  • Nòmina o rebut d’autònom o DARDO

Informació sobre Prevencio de riscos laborals