fbpx

Oposiciones Policía Local

Prepara en Microbits el acceso al cuerpo de Policía Local para municipios de Tarragona, Barcelona, Lérida o Gerona

Oposiciones Policía Local Reus

Duración

Matrícula abierta

}

Horario

  • Sábados de 9:00 a 14:00  
k

Modalidad

Presencial

Información sobre preparación oposiciones a Policia Local

Requisitos

Los requisitos varían según el ayuntamiento para el que se oposite. Pero por norma general:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Posseir el títol de graduat/ada en educació secundària, de graduat/ada escolar, formació professional de 1r grau o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. Si s’hagués obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència.

c) Haver complert els 18 anys i no haver superat l’edat establerta per la jubilació forçosa (segons els municipis, el requisit pot variar)

d) Tenir una alçada mínima d’1,70 m els homes i 1,60 m les dones.

e) No haver estat condemnat/ada per cap delicte i no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública.

f) Satisfer la taxa establerta a les bases de la convocatòria, mitjançant ingrés directe, gir postal o telegràfic o transferència bancària a l’entitat bancària i número de compte que es fixi a la convocatòria.

g) No patir cap malaltia, ni cap impediment físic o psíquic.

h) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2, B o BTP o els permisos de classe C1 o D1.

i) Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes.

 

*Els apartats a) a g) han d’acomplir-se el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds.

*Els apartats h) i i) s’han de complir abans de la realització de la segona fase del procés de selecció, que és la realització del curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya.

*Són motius d’exclusió les cicatrius, tatuatges, agudesa visual, discromatòpsies i resultats analítics

Fases del Sistema Selectivo

1r Exercici. Aptitud física

Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de l’aspirant.

Per a la realització d’aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.

2n Exercici. Coneixement de la llengua catalana

Consisteix en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana corresponents al nivell de coneixement intermedi de català (B).

Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que s’hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

3r Exercici. Cultura general

Consisteix en contestar, en un període màxim d’una hora, un qüestionari de preguntes tipus test, que seran proposades pel tribunal i en

la proporció següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de

cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base segona, i el 50% restant relatives a coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural.

4t Exercici. Prova teòrica

Consisteix en contestar, en un període màxim d’una hora, un qüestionari tipus test o diverses preguntes elaborades pel tribunal. El tribunal podrà disposar que els aspirants llegeixin les respostes davant seu i els podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns.

5è Exercici. Psicotècnic

Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials.

6è Entrevista personal.

L’entrevista valorarà sobre si el perfil professional de l’aspirant és adequat a les característiques de les places convocades i es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats.

Temario

* El temari pot variar segons el municipi.

Àmbit A: coneixements de l’entorn.

A.1 Història de Catalunya (I): de la formació de Catalunya al segle XVIII

1. L’antiguitat a Catalunya.

2. La Catalunya romana.

3. El naixement de Catalunya.

4. La Catalunya feudal (s. XI-XII).

5. L’expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV).

6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).

7. L’art en l’època medieval: el romànic i el gòtic.

8. Catalunya en la monarquia hispànica (s. XVI-XVII).

9. La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre.

10. Les transformacions del segle XVIII.

11. L’art en l’època moderna: el Renaixement, el barroc i el neoclassicisme.

A.2 Història de Catalunya (II): la Catalunya contemporània (s. XIX-XX).

1. El segle XIX: la crisi de l’antic règim i la construcció de l’estat liberal.

2. Catalunya, fàbrica d’Espanya, i l’obrerisme.

3. La restauració borbònica i el catalanisme polític.

4. El primer terç del segle XX (1898-1931).

5. L’art a l’edat contemporània: el romanticisme, el modernisme i el noucentisme.

6. La República i la Guerra Civil.

7. La dictadura franquista.

8. La transició i la recuperació de l’autonomia.

9. El segle XX: del noucentisme a la postguerra.

A.3 Àmbit sociolingüístic.

1. Història de la llengua.

2. Varietats lingüístiques.

3. Àmbit sociolingüístic i marc legal.

A.4 Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial.

1. Situació i divisió administrativa.

2. El relleu.

3. Els climes a Catalunya.

4. La xarxa hidrogràfica.

5. La vegetació.

6. La població.

A.5 Principals variables de l’estructura econòmica i social de Catalunya.

1. L’economia catalana.

2. L’estructura social de Catalunya.

3. La societat civil i la participació cívica a Catalunya.

A.6 El canvi social (I): immigració i igualtat d’oportunitats dels homes i les dones.

1. Les migracions contemporànies.

2. La immigració a Espanya i Catalunya.

3. Models d’integració i marcs de convivència en la societat multicultural.

4. Les polítiques públiques en matèria d’immigració.

5. Règim jurídic: igualtat formal i igualtat material.

6. Igualtat d’oportunitats i discriminació positiva.

7. Les polítiques públiques en matèria d’igualtat d’oportunitats.

A.7 El canvi social (II): les noves tecnologies de la informació.

1. La societat del coneixement i les noves tecnologies de la informació.

2. Efectes de les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació).

3. Naixement de la societat de la informació.

4. Innovació i noves formes de comunicació: Internet.

5. Comunicació i control públic: nous espais de seguretat i noves alarmes socials.

A.8 El canvi social (III): l’individu i l’equilibri ecològic.

1. La necessitat de l’ordenació ecològica i de l’equilibri dels ecosistemes.

2. Precedents de la presa de consciència.

3. El concepte de desenvolupament sostenible i l’Informe Brundtland.

4. La Cimera de Rio i l’Agenda 21.

5. L’Agenda 21 Local i la Carta d’Aalborg.

6. La situació a Catalunya.

Àmbit B: institucional.

B.1 L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC).

1. Antecedents històrics i elaboració de l’EAC.

2. Caracterització jurídica de l’EAC.

3. Contingut i estructura de l’EAC.

4. Les competències de la Generalitat.

5. La reforma de l’EAC.

B.2 Les institucions polítiques de Catalunya.

1. La Generalitat com a institució d’autogovern de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya.

3. El President de la Generalitat i el Govern.

4. Les institucions de rellevància estatutària.

B.3 El Departament d’Interior.

1. Les funcions del Departament d’Interior.

2. Òrgans generals del Departament d’Interior.

3. L’àmbit de la seguretat: la Secretaria de Seguretat Pública.

4. La Direcció General de Seguretat Ciutadana (DGSC).

B.4 L’ordenament jurídic de l’Estat.

1. L’ordenament jurídic.

2. La Constitució espanyola.

3. La llei.

4. Les normes amb rang de llei.

5. El reglament.

6. Els tractats internacionals.

B.5 Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.

1. Les declaracions de drets humans.

2. Els drets constitucionals.

3. La titularitat dels drets constitucionals.

4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.

5. Els deures constitucionals.

6. Les garanties normatives.

7. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.

8. Les garanties jurisdiccionals.

9. La suspensió dels drets constitucionals.

B.6 Les institucions polítiques de l’Estat.

1. Les Corts Generals.

2. El Govern.

3. La Corona.

4. Altres institucions de l’Estat.

B.7 Els òrgans jurisdiccionals: poder judicial i Tribunal Constitucional.

1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.

2. El Consell General del Poder Judicial.

3. El Ministeri Fiscal.

4. El Tribunal Constitucional.

B.8 L’organització territorial de l’Estat.

1. Els models d’organització territorial.

2. L’Estat autonòmic a la Constitució de 1978.

3. Les comunitats autònomes.

4. Els municipis.

5. Les províncies.

6. Les comarques.

B.9 La Unió Europea.

1. Origen històric de la Unió Europea.

2. L’ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.

3. Institucions comunitàries.

Àmbit C: seguretat i policia.

C.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.

1. Les competències en matèria de seguretat ciutadana (Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra).

2. Les competències en matèria d’emergència i protecció civil.

3. Òrgans de coordinació en matèria de seguretat.

C.2 La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.

1. El concepte de coordinació policial.

2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

3. La Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

C.3 La policia de Catalunya: mossos d’esquadra i policies locals.

1. Síntesi de la història del cos de mossos d’esquadra.

2. Estructura i funcions del cos de mossos d’esquadra.

3. La policia local de Catalunya.

4. El desplegament de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

5. La policia de Catalunya: la policia del futur.

C.4 La funció policial en matèria de seguretat ciutadana.

1. La funció policial.

2. Les comissaries generals i la Comissaria General Territorial (CGTER).

3. L’àrea bàsica policial (ABP).

4. La regió policial (RP).

5. Altres serveis de la CGTER: la divisió de recursos operatius (DRO).

C.5 La funció policial en la investigació de delictes.

1. El concepte d’investigació.

2. El marc legal de la investigació.

3. Funcions de les unitats d’investigació.

4. Tècniques i mitjans d’investigació criminal.

5. Tipologia delictiva.

6. La formació en l’àmbit de la investigació criminal.

C.6 La funció policial en seguretat viària i trànsit.

1. Normativa bàsica sobre trànsit: el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.

2. El Reglament general de circulació.

3. El Reglament general de conductors.

4. El Reglament general de vehicles.

5. El Reglament del procediment sancionador.

C.7 Codi deontològic policial.

1. La deontologia policial.

2. El codi europeu d’ètica policial.

3. El marc deontològic dels principis bàsics d’actuació.

4. La policia en una societat multiètnica i la carta de Rotterdam.

C.8 El marc legal de la seguretat de l’Estat: forces i cossos de seguretat.

1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

2. Principis bàsics d’actuació de les forces i cossos de seguretat.

3. Disposicions estatutàries de les forces i cossos de seguretat.

4. La policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

C.9 La construcció d’un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals.

1. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.

2. Els acords internacionals en matèria de seguretat: el sistema d’informació Schengen.

Àmbit D: Actualitat.

D.1 Coneixement de l’entorn polític i econòmic.

a) nacional.

b) internacional

Proves Aptitudinals:

A. Verbal

B. Abstracte

C. Numèric

Test de Personalitat