977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

Mossos d’esquadra

Prepara’t a Microbits Institut per l’accés al cos de Mossos d’Esquadra

Oposiciones Mosssos d'Esquadra en Reus

Duración

Matrícula oberta

}

Horario

  • Dissabtes de 9:00 a 14:0
k

Modalidad

  • Ensenyament col·lectiu
  • Material de treball propi
  • Controls acadèmics per avaluar el teu ritme d’estudi
  • Curs adaptat als requisits exigits d’acord amb les bases que figuren en la Resolució de la convocatòria publicada
  • Personal altament qualificat amb experiència i pràctica sobre les matèries

Información Mossos esquadra

Requisitos

Fases del Sistema Selectivo

Primera fase: proves selectives, obligatòries i eliminatòries.

Primera prova: Consistirà en la realització dels exercicis i subproves següents:

a) Exercici de coneixements: respondre 50 preguntes tipus test en relació amb el temari que s’inclou a l’annex 3 d’aquesta Resolució, en el termini màxim d’1 hora. La puntuació d’aquesta prova serà entre 0 i 10 punts. b) Subprova aptitudinal: realització d’una bateria de tests adreçats a avaluar les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant. La puntuació d’aquesta prova serà entre 0 i 10 punts. c) Subprova de personalitat: orientada a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, així com la seva adaptació personal i social. La qualificació será d’apte/a o no apte/a.

Segona prova: Prova física.

Les persones aspirants hauran de realitzar els dos exercicis físics que s’especifiquin en les bases de la convocatòria, on la qualificació final de la prova de cada aspirant haurà de ser com a mínim de  5 punts.

Tercera prova: Coneixements de llengua catalana.

La prova consta de dues parts: Primera part: s’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’una carta personal de 150 paraules com a mínim i els coneixements pràctics de llengua mitjançant sis blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats en grau adequat amb les funcions de les places objecte d’aquesta convocatòria. Segona part: s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat. Aquesta prova tindrà una durada màxima d’1,30 hores per a la primera part i de 10 minuts per a la segona part. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a.

Quarta prova: constarà de tres subproves.

a) Primera subprova: Proves psicotècniques b) Segona subprova: entrevista. c) Tercera subprova: revisió mèdica.  

Segona fase: Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Consistirà en la superació d’un curs selectiu de formació bàsica policial d’una durada no superior a nou mesos.  

Tercera fase: període de pràctiques.

Consistirà en la realització d’un període de pràctiques d’un mínim de 12 mesos.

Temario

Els temaris que us proporcionem a l’Institut están actualitzats a la nova convocatòria

Àmbit A: coneixements de l’entorn.

1 Història de Catalunya i de la policia (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII. 2 Història de Catalunya i de la policia (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX-XX). 3 Àmbit sociolingüístic 4 Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial. 5 Principals variables de l’estructura de Catalunya. 6 El canvi social (part I): la societat multicultural i la igualtat d’oportunitats dels homes i les dones. 7 El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació. 8 El canvi social (part III): l’individu i l’equilibri ecològic.  

Àmbit B: institucional.

1 L’Estatut d’autonomia de Catalunya. 2 Les institucions polítiques de Catalunya 3 El Departament d’Interior 4 L’ordenament jurídic de l’Estat. 5 Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets. 6 Les institucions polítiques de l’Estat. 7 Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional 8 L’organització territorial de l’Estat. 9 La Unió Europea  

Àmbit C: seguretat i policia.

1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat. 2 La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya. 3 El marc legal de la seguretat de l’Estat: forces i cossos de seguretat. 4 La policia de Catalunya: mossos d’esquadra i policia local. 5 Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra. 6 La funció policial en matèria de seguretat ciutadana 7 La funció policial en la investigació de delictes 8 La funció policial en seguretat viària i trànsit 9 Codi deontològic policial. 10 La construcció d’un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals  

Àmbit D: Coneixement de l’entorn polític, econòmic i social

a) Nacional. b) Internacional Proves Aptitudinals: A. Verbal B. Abstracte C. Numèric Test de Personalitat