Preparació per opositar a Auxiliar Administratiu de Corporacions Locals

Les oposicions a Auxiliar Administratiu son una gran oportunitat per començar a treballa a l’Administració Pública. Un dels avantatges que tenen és que són les oposicions amb més convocatòries al llarg de l’any, per la qual cosa hi ha una major probabilitat d’aconseguir una plaça.

Acceso al Cuerpo Nacional de Policía
}

Horari

Dissabte de 09:00 a 14:00

k

Modalitat

Presencial

Inscripció oberta

Informació sobre Oposicions a Auxiliar Administratiu

Requisits

Són els següents:

 • Ser espanyol/a o tenir la nacionalitat d’un Estat de la Unió Europea o la dels estats a què en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.
 • Tenir complerts 16 anys d’edat i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FPI o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data de publicació de la convocatòria.
 • No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

Aquests requisits s’han de posseir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

Cada organisme convocant establirà els seus requisits en les bases de les seves convocatòries, a les quals no remetrem sempre.

Proves per auxiliar administratiu

Les proves de les oposicions d’auxiliar administratiu, en ser convocatòries en diferents àmbits (local, autonòmic, estatal, universitats i serveis de salut) dependran de l’òrgan que convoca i s’establiran en les bases de la convocatòria, juntament amb els requisits, forma i termini per a presentar les instàncies, programa, etcètera. Per tant, les proves que a continuació s’enumeren són generals i són possibles en qualsevol convocatòria del subgrup C1 i C2 dels àmbits enumerats en el paràgraf anterior:

Teòrica. La prova de teoria sobre els temes que conformen el programa de la convocatòria generalment és un qüestionari de tipus test. També poden exigir el desenvolupament d’un tema tant escrit com oral, preguntes curtes. Això també dependrà de la pròpia convocatòria.

Supòsits pràctics. Consisteix en la resolució d’un supòsit de fet; es fa una sèrie de preguntes sobre el suposat amb la × finalitat d’aplicar la teoria exigida en el programa. També pot consistir en la redacció d’un document administratiu.

Prova d’informàtica. Consisteix a demostrar la destresa, rapidesa i capacitat de l’aspirant sobre els programes que en la convocatòria s’exigeixin. Els més comuns són Word, Excel i Access, però això dependrà de l’òrgan que convoca.

Test psicotècnics. Aquí s’inclouen test d’intel·ligència abstracta, de capacitat verbal, numèrica, de raonament, etcètera.

Cal tenir en compte que en les convocatòries de les comunitats autònomes amb segona llengua oficial s’exigeix ​​tenir un certificat d’idioma o, si no, s’haurà de superar una prova de nivell de la segona llengua.

Temari

El temari d’auxiliar administratiu, el qual preparen els nostres docents, es divideix en diferents blocs, dels quals alguns són comuns a altres oposicions:

 • Dret Constitucional
 • Dret Administratiu
 • Funció pública
 • Règim local
 • Dret Financer
 • Seguretat Social
 • Dret Sanitari
 • Documents Administratius.
 • Tractament dades de caràcter personal

Formació de qualitat

Temari revisat i actualitzat

Fàcil d’estudiar.

Classes presencials amb preparació personalitzada.

Professors amb molta experiència