977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

Preparació per opositar a Auxiliar Administratiu de Corporacions Locals

Les oposicions a Auxiliar Administratiu son una gran oportunitat per començar a treballa a l’Administració Pública. Un dels avantatges que tenen és que són les oposicions amb més convocatòries al llarg de l’any, per la qual cosa hi ha una major probabilitat d’aconseguir una plaça.

Acceso al Cuerpo Nacional de Policía
}

Horari

Dissabte de 9:00 a 13:00

k

Modalitat

AULA VIRTUAL

amb interacció directa amb el professor

Horari

Inscripció oberta

Inici: SETEMBRE

Places limitades. Reserva la teva i consulta la nostra promoció.

Informació sobre Oposicions a Auxiliar Administratiu

Quina metodologia es fa servir

En una primera ronda, cada setmana s’impartiran dos temes. L’equip docent, explicarà els conceptes i la terminologia jurídica i exemples reals de la matèria que forma part del programa per opositar. L’alumnat, seguirà la classe amb la documentació que l’acadèmia li ha fet arribar, que constarà del tema, legislació, esquemes, resum, gràfics i tests.

Durant la classe, hi haurà una interacció continua amb l’equip docent, que respondrà al moment els dubtes que puguin sorgir.
Durant aquesta primera ronda, l’alumnat que es vagi incorporant podrà agafar el ritme del curs ja què en la segona ronda es tornaran a impartir els temes amb més profunditat i amb nou material.

En definitiva, l’alumne mai es troba “sol”, doncs té un contacte continu amb el professorat, durant i després de les classes a través d’un correu electrònic on fer les consultes que sorgeixen entre les sessions formatives.

Com es fan les classes
  • A través de plataforma digital, amb classes en directe i amb plena interacció amb el professorat i l’alumnat.
  • Amb un servei de consultes al professorat a través de correu electrònic.

L’alumne mai es troba sol.

Quins resultats obté l'alumne

• Aprendre en profunditat el temari de l’escala C1 i C2 (administrativa) a les corporacions locals
• Saber raonar i contestar de manera correcta les preguntes dels exàmens
• Identificar ràpidament la legislació que és d’aplicació
• Resoldre de manera adequada casos pràctics, tan de desenvolupament com tipus test

Proves per auxiliar administratiu

Les proves de les oposicions d’auxiliar administratiu, en ser convocatòries en diferents àmbits (local, autonòmic, estatal, universitats i serveis de salut) dependran de l’òrgan que convoca i s’establiran en les bases de la convocatòria, juntament amb els requisits, forma i termini per a presentar les instàncies, programa, etcètera. Per tant, les proves que a continuació s’enumeren són generals i són possibles en qualsevol convocatòria del subgrup C1 i C2 dels àmbits enumerats en el paràgraf anterior:

Teòrica. La prova de teoria sobre els temes que conformen el programa de la convocatòria generalment és un qüestionari de tipus test. També poden exigir el desenvolupament d’un tema tant escrit com oral, preguntes curtes. Això també dependrà de la pròpia convocatòria.

Supòsits pràctics. Consisteix en la resolució d’un supòsit de fet; es fa una sèrie de preguntes sobre el suposat amb la × finalitat d’aplicar la teoria exigida en el programa. També pot consistir en la redacció d’un document administratiu.

Prova d’informàtica. Consisteix a demostrar la destresa, rapidesa i capacitat de l’aspirant sobre els programes que en la convocatòria s’exigeixin. Els més comuns són Word, Excel i Access, però això dependrà de l’òrgan que convoca.

Test psicotècnics. Aquí s’inclouen test d’intel·ligència abstracta, de capacitat verbal, numèrica, de raonament, etcètera.

Cal tenir en compte que en les convocatòries de les comunitats autònomes amb segona llengua oficial s’exigeix ​​tenir un certificat d’idioma o, si no, s’haurà de superar una prova de nivell de la segona llengua.

Temari

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Principis generals. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.
Tema 2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties i suspensió dels drets i llibertats fonamentals. El defensor del Poble.
Tema 3. La Corona. El Poder Legislatiu.
Tema 4. El Poder Executiu. El Poder judicial.
Tema 5. L’Administració Pública en l’ordenament espanyol. Administració de l‘Estat. Administracions autonòmiques. Administració local. Administració institucional i corporativa
Tema 6. Principis d’actuació en l’administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació. Els principis de l’organització administrativa de la Llei 39/2015. Sotmetiment de l’administració a la llei i el dret.
Tema 7. Organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.
Tema 8. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Idioma, bandera i organització territorial. La Generalitat de Catalunya i les institucions d’autogovern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes.
Tema 9.El dret administratiu: concepte. Fonts del dret públic. La llei: classes de llei. El reglament: concepte i classes. El costum.
Tema 10 L’Administrat: concepte i classes. La capacitat de l’administrat i les seves causes modificatives. Actes jurídics de l’administrat. Peticions i sol·licituds. Col·laboració i participació dels ciutadans amb l’administració. L’interessat.
Tema 11. L’acte administratiu: concepte, classes i elements de l’acte administratiu. Motivació i notificació dels actes administratius. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Actes nuls, anul·lables i irregulars. Execució dels actes.
Tema 12. El procediment administratiu: Significat del procediment. Principis generals.
Tema 13. Recursos administratius. Concepte i classes. Peculiaritats en l’àmbit local. El recurs contenciós administratiu.
Tema 14. La contractació pública. Contractes administratius i contractes privats. Classes de contractes. Configuració general de la contractació del sector públic.
Tema 15. Preparació dels contractes. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Efectes i compliment dels contractes administratius. Extinció dels contractes.
Tema 16. Formes de l’acció administrativa. Foment. Policia. El servei públic i les seves formes de gestió: la concessió
Tema 17. El Domini Públic. El Patrimoni privat de l’Administració.
Tema 18. La responsabilitat de les administracions públiques.
Tema 19. La responsabilitat de les autoritats i altre personal al servei de les administracions públiques.
Tema 20. La potestat sancionadora. Principis generals: legalitat, tipicitat, irretroactivitat. Procediment sancionador: principis.
Tema 30. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d’elaboració i aprovació. Les llicències. Potestat sancionadora.
Tema 31. La Funció Pública Local i la seva organització. L’oferta pública d’ocupació. Sistemes de selecció.
Tema 32. Drets i deures dels funcionaris públics locals. Situacions administratives: adquisició i pèrdua. Règim d’incompatibilitats. Règim disciplinari. Drets de sindicació. Seguretat social.
Tema 33. Els béns de les entitats locals.
Tema 34. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. Els pressupostos locals. La despesa pública local.
Tema 35. Impostos municipals. Anàlisi de les principals figures.
Tema 36. Taxes. Contribucions especials. Preus públics.
Tema 37. La tresoreria de les entitats locals. Comptabilitat general. El control i la fiscalització. La gestió economicofinancera dels municipis de gran població.
Tema 38. La Unió Europea i el dret comunitari. Les fonts del dret comunitari. Les institucions comunitàries. La Comissió europea. El Consell Europeu. El Parlament europeu. El Tribunal de Justícia. Altres institucions de la Unió Europea.
Tema 39. La protecció de dades de caràcter personal. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre. Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril. L’autoritat Catalana de Protecció de Dades
Tema 40. Ètica i transparència dels poders públics. Valors ètics en les administracions catalanes. Transparència i accés a la informació pública. El Bon Govern. Mecanismes de control.

FORMACIÓ DE QUALITAT

Temari propi revisat i actualitzat

Fàcil d’estudiar.

Classes VIRTUALS amb preparació personalitzada.

Professors amb molta experiència

Resolució de casos pràctics