fbpx

Operacions amb carretons elevadors de masteler retràctil i amb càrrega en volada, fins a 10.000 kg segons norma UNE58451

 

Carretillero

Durada

21 hores

}

Horari

Dissabte de 09:00 a 14:00

k

Dates impartició

Setembre 2023

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

logos entitats subvencionadores

Objectiu general

Conduir i moure càrregues amb carretons elevadors de masteler retràctil i amb càrrega en volada de fins a 10.000 kg amb eficàcia i seguretat segons norma UNE58451 actualitzada.

Relació de mòduls de formació

Mòdul 1: Operacions amb carretons elevadors. 7 hores

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
* Síntesis d’aspectes comuns dels carretons de manutenció.
– Legislació bàsica relacionada.
– Coneixement de la norma UNE58451.
– Símbols i pictogrames.
– Descripció general de les parts del carretó i dels equips utilitzats.
– Terminologia emprada.
– Diferenciïs essencials respecti a l’automòbil.
– Estacionament del carretó en aparcament.
* Especificacions relacionades amb la seguretat i la salut.
– Entorn de treball (emissions, nivell sonor, compatibilitat electromagnètica, *atmosfe-*ras perilloses, etc.), estat de paviments i sòls, sòls consolidats, portes, *mon-*tacargas, rampes i pendents, cables elèctrics, motlles de càrrega.
– Càrrega nominal, càrrega admissible, centre de càrrega, altura d’elevació, abast de *ope-ració, gràfics de càrrega
– Condicions dels llocs de treball conforme a la legislació vigent.
– Equips de protecció individual, segons zona o tipus de treball.
* Enumeració d’espais i elements de treball.
– Tipus de prestatgeries, sistemes d’emmagatzematge
– Passadissos en maniobra, trànsit mixt o amb vianants.
– Utilització en vies públiques o d’ús comú
* Descripció dels elements de manteniment dels carretons de manutenció.
– Control diari de posada en marxa, comprovacions visuals i funcionals, frens, *cla-*xon, etc.
– Manteniment preventiu típic, rodes, nivells, etc.
* Caracterització dels elements propis dels carretons de masteler retràctil i en voladís
– Diferències respecte a altres tipus de carretons.
– Components habituals existents en els carretons, comandos.
– Manuals de l’operador facilitats pel fabricant de l’equip.
* Descripció d’operacions a realitzar amb carretons de masteler retràctil i en voladís
– Operacions de càrrega de combustible, dièsel, gasolina, gas, càrrega de bateries.
– Operacions típiques en l’ús diari del carretó.
– Estabilitat del conjunt. Afectacions en l’estabilitat, *triangulo de sustentació, tipus de rodes i pneumàtics, velocitat, tipus de direcció. Utilització en rampes.
– Conducció en buit i amb càrrega, velocitat de desplaçament, tipus de direcció, radio de gir, frenat.
– Operacions d’elevació, limitacions de càrrega per altura d’elevació, per a ús d’accessoris. Visibilitat.
– Utilització d’accessoris especials per unitats de càrrega determinades. Afectació a la capacitat de càrrega admissible.
– Càrregues oscil·lants, o amb centre de gravetat variable.
– Elevació de persones. Límits i condicionants en funció del seu ús habitual o *excep-*cional.
* Procediments a seguir en cas de situació de risc.
– Retenció de l’operador
– Cinturó de seguretat

Mòdul 2: Conducció de carretons elevadors de masteler retràctil i amb càrrega en volada. 14 hores

* Caracterización de las carretillas elevadoras
– Partes de una carretilla
– Control visual de características
– Mantenimiento
– Mandos
– Placas
– Manuales
 Interpretación del gráfico de cargas
– Efecto de las dimensiones de la carga. Comprobación
 Comprobación de puesta en marcha
– Dirección
– Frenos
– Claxon
* Realización de maniobras sin carga.
– Desplazamiento en ambas direcciones
– Velocidades
– Giros
– Frenos
– Utilización en rampas
* Realización de maniobras con carga.
– Desplazamiento en ambas direcciones
– Velocidades
– Giros
– Frenos
– Utilización en rampas
* Realización de operaciones de carga y descarga con camiones
– Colocación y retirada de cargas en estanterías
– Apilado y retirada de cargas en superficie libre
– Con accesorios, pinzas, contenedores, pescantes, etc.
* Realización de maniobras de tipo extraordinario con cargas
– Cargas de dimensiones o características fuera de lo normal (longitud, forma, etc.)
– Manejo de una carga simultáneamente con dos carretillas
– Otras maniobras.

Requisits d’accés de l’alumnat

Acreditacions/ titulacions: No es requereixen acreditacions/titulacions. No obstant això, s’han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
Experiència professional: No es requereix.
Altres: Aptitud física i psíquica segons legislació vigent. Segons norma UNE 54851, és responsabilitat exclusiva de l’ocupador de l’operador, o de l’operador si fos autònom o de l’alumne que acudeixi per compte propi, el compliment de la seva aptitud física i psíquica segons la legislació vigent i que l’emissió del certificat de formació no empara ni implica el seu compliment.

DOCUMENTACIÓ

  • DNI
  • Nòmina o rebut d’autònom o DARDO

Informació sobre carretons