977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

Nòmines i seguretat social nivell inicial

Curs subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economía social

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

30 hores

}

Horari

Tardes

k

Dates impartició

Inici previst: gener 2022

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

Informació sobre Nòmines i seguretat social Nivell 2

Descripció del curs

Ampliem i aprofundim els coneixements i les habilitats pràctiques necessàries per realitzar nòmines, cotitzacions a la seguretat social, salaris i liquidacions dels treballadors, així com saber gestionar diferents tipus de baixes, i aprendrem a utilitzar aplicacions informàtiques per la gestió de personal . Nivell Avançat.

Objectius del curs

Objectius generals:
– Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes – rellevants.
– Desenvolupar l’ activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa.
– Dominar la confecció de tramitar nòmines
Objectius específics:
– Reconèixer els elements clau del full salarial i efectuar els processos de càlcul i tràmits adequats
– Efectuar els procediments relatius a les obligacions amb la seguretat social i hisenda derivats de la relació laboral, complimentant i tramitant correctament tota la documentació
– Analitzar les modalitats contractuals i la seva utilització
– Conèixer tots els element relacionats amb la gestió de nomines i seguretat social i la seva documentació associada

Continguts del curs de Nòmines i Seguretat Social II

1. Gestió laboral.
1.1. L’empresa i la Seguretat Social.
2. Règim general de la seguretat social.
3. Inscripció de l’empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris.
4. El règim especial dels treballadors autònoms.
5. Llibres obligatoris.
6. El calendari laboral.
7. La contractació de treballadors.
8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes.
9. Suspensió de la relació contractual.
10. L’expedient del treballador.
11. Contractes bonificats.
12. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització.
13. Liquidacions.
13.1. Baixes per contingències comunes i professionals.
13.2. Retencions a compte de l’IRPF.
13.3. Retribucions en espècie i el seu tractament.
13.4. Situacions especials.
13.5. Incapacitat temporal i maternitat.
13.6. Contractació a temps parcial.
13.7. Cotització a la Seguretat Social.
13.8. Impresos oficials i terminis de presentació.
13.9. Omplir TC-1, TC-2.
13.10. Tipus de cotització
13.11. Ajornaments i recàrrecs.
13.12. Sistema RED.
14. L’extinció de la relació laboral: definició de criteris, Classificació, Tipus i efectes, Liquidació i quitança
15. Principals Prestacions del Sistema de Seguretat Social.
16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal.

CURS DIRIGIT A:

 Preferentment:

o Treballadors per compte d’altri
o Autònoms
o Funcionaris

 Si queden places lliures:

o Aturats

Documentació necessària:

 DNI
 Nòmina / Rebut autònom /Dardo
 Núm de la Seguretat Social

I omplir el següent formulari: https://forms.gle/61zAgfsPktjvDBE79