INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Acció formativa promoguda pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social.

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

30 hores

}

Horari

Vespres

k

Dates impartició

A partir de gener de 2021

Contingut del curs:

1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens
1.1 Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional.
1.2 Origens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència
Emocional de Goleman.
1.3 Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre
l’anatomia i funcionament del sistema límbic.
2. Consciència emocional .
2.1 Quines són les emocions bàsiques?
2.2 Funcions de cada emoció.
2.3Classificació de les emocions.
3.Habilitats socials
3.1 La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana
3.2 Identificació de patrons emocionals pròpis i al·liens.
3.3 Els 4 processos bàsics per un autolideratge emocional.
3.4 Les competencies emocionals bàsiques.
3.5 La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals.
3.6 La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals.
4. Ecologia emocional i salut
4.1 Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i
relacional.
4.2 Relació entre gestió emocional i salut.
5. Principals aplicacions de la Intel·ligència emocional en l’entorn
laboral
5.1 Millora de la comunicació i clima en els equips de treball.
5.2 Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de
l’empresa i fora (clients, proveïdors).

REQUISITS D’ACCÉS:

 • Ser major de 16 anys

CURS DIRIGIT A:

 • Preferentment:
  • Treballadors per compte d’altri
  • Autònoms
  • Funcionaris
 • També:
  • Aturats

 DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 • DNI
 • Nòmina / Rebut autònom /Dardo
 • Núm de la Seguretat Social

Informacion sobre inteligencia emocional