Nòmines i seguretat social nivell avançat

Curs subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

60 hores

}

Horari

Dilluns i dimecres de 18:30  a 21:00

k

Dates impartició

Del 10/02/2021 al 05/05/2021

Més informació sobre el curs de Nòmines i seguretat social

Contingut del curs:

 • Gestió laboral
  1. La gestió laboral que es?
  2. Parts essencials de la gestió laboral
 • Règim general de la seguretat social
  1. Què és el règim general de la seguretat social?
  2. Característiques del Regim general de la seguretat social
  3. Exclusions del regim general
 • Inscripció de l’empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris
  1. Inscripció de les empreses a la seguretat social passos a seguir
  2. La mútues patronals, característiques i funcions
  3. Els compliment de les empreses els llibres
 • El règim especial dels treballadors autònoms
  1. Què és el regim general d’autònom
  2. Cotitzacions al regim d’autònoms
  3. Estatut dels autònoms: característiques en quant a les prestacion
 • Llibres obligatoris
  1. El compliment de la norma en quant els llibres
 • El calendari laboral
  1. Què és el calendari labora
  2. Especificacions i característiques del calendari laboral
 • La contractació de treballadors
  1. Tipus de contractes
  2. Contractes de durada indefinida
  3. Contractes de temps determinat
  4. Contractes formatius
  5. Contractes a temps parcial
  6. Altres modalitats contractuals
 • Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes
  1. Mecanisme d’altes, gestió i documentació per el alta
  2. Les baixes i els seus motius
 • Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments
  1. Suspensió característiques i efectes
  2. Causes i tipus de suspensió
  3. L’extinció de la relació laboral: definició de criteris
  4. Classificació
  5. Tipus i efectes
  6. Liquidació i quitança
 • L’expedient del treballador
  • Què és el expedient del treballador en la gestió de nòmines i seguretat social
  • Informació i documentació que ha de contenir un expedien
 • Contractes bonificats
  1.  Tipologia de contractes bonificats
  2. Les bonificacions
 • Tramitació
  1. Organismes per la tramitació del conceptes salarials.
  2. Terminis de tramitació i característiques de les mateixes
 • El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres
  1. El salari base, definició i característiques
  2. Els pluses, tipologia
  3. Els complements definició i classificació
  4. Les hores extres
 • Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització…
  1. Elements bàsic de la cotització
  2. Que es la base de cotització i com es calcula
  3. Tipologia de cotitzacions
 • Liquidacions
  1. L’extinció de la relació laboral: definició de criteris
  2. Classificació
  3. Tipus i efectes
  4. Liquidació i quitança
 • Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal
  1. Exemples de programes de gestió de nòmines i seguretat socials

CURS DIRIGIT A:

 Preferentment:

o Treballadors per compte d’altri
o Autònoms
o Funcionaris

 Si queden places lliures:

o Aturats

Documentació necessària:

 DNI
 Nòmina / Rebut autònom /Dardo
 Núm de la Seguretat Social