977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

 Francès B.1.A.

Acció formativa promoguda pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Ministerio de Empleo y Economía 

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

60 hores

}

Horari

Dimarts, dijous i divendres de 19:00 a 22:00

k

Dates impartició

Abril i maig de 2023

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

logos entitats subvencionadores

Consolidarem les bases prèvies adquirides, i ampliarem els coneixements de la llengua: comunicant-nos amb certa seguretat i flexibilitat, de manera oral i escrita, començarem a treure partit al vocabulari i a les estructures gramaticals apreses fins ara i aprendrem a desenvolupar-nos en situacions quotidianes diferents, expressant-nos amb fluïdesa i naturalitat.

 

Objectius del curs

Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per intervenir entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o dinterès personal.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació del nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MCERL).

 

Continguts

LEÇON 1:
Grammaire de phrases et grammaire de textes : Les phrases
nominals (transformation du verbe et de l’adjectif a substantif)
Vocabulaire : L’enseignement – la formation – les aptituds et els
compétences
Compréhension de texts : Dossier formation (ouvrage didactique)
Uneix école de cinéma (article de presse)
La naissance d’une vocation (autobiografia d’Hélène Grimaud)
Compréhension dels documents oraux :
Interview : L’école française vue par uneix Irlandaise
Interview : Étudiant dans uneix gran école
Production orale : Présenter une expérience ou un projet éducatif
Présenter ses compétences
Production écrite : Prendre des notes
Projet : descripció del lleu ideal d’educació o de formació
Civilisation : Les ètudes supérieurs dans algunes pays francophones
Une formation originale : Les Compagnons
L’orientation a France
Li programme Erasmus
LEÇON 2:
Grammaire de phrases et grammaire de texts : La synthèse
d’informations
Présentations d’idees convergents et divergents
Vocabulaire : L’information – La recherche – L’histoire
Compréhension de texts : La fiabilité de Wikipédia (extrait d’ouvrage)
Uneix escroquerie (extrait d’ouvrage)
Gisors et le trésor des Templiers (extrait d’ouvrage et de guide
touristique)
Compréhension dels documents oraux :
Micro-trottoir : Peut-on es fier d’Internet?
Rècit d’un guide du château de Gisors
Production orale : Exprimer són opinion sud la fiabilité des moyens
d’informations
Faire un exposé sud un point d’histoire (en relation avec un lieu)
Production écrite : Faire uneix synthèse de textes
Rédiger uneix lettre de demanda d’informations et d’autorisation
Civilisation : Les bibliothèques (la Bibliothèque nationale – la
Bibliothèque du Centre Pompidou)
La réforme de l’orthographe
Vestiges et épisodes du Moyen Âge

LEÇON 3:
Grammaire de phrases et grammaire de textes : Les types de
développement (développement thématique, débat, analyse,
commentaire)
L’introduction et la conclusion
Vocabulaire : L’apprentissage – Les capacités intellectuelles
Compréhension de texts : Nouvelles façons d’apprendre : Internet,
coaching, stimulation cérébrale (articles de presse)
Dossier per un débat sud la part del senyor et de l’apprentissage)
Compréhension dels documents oraux :
Micro-trottoir : Peut-on es passer d’un professeur ?
Témoignage : révélation d’une vocation
Production orale : Débat : le don et l’apprentissage
Donner són avis sud dels mètodes d’apprentissage
Production écrite : Rédiger l’introduction et la conclusion d’un
développement
Civilisation : El téléchargement illégal
L’apprentissage aujourd’hui
L’esprit cartésien
LEÇON 4:
Grammaire de phrases et grammaire de textes : Le commentaire
d’informations : passer des faits aux idées et des idées aux faits
Vocabulaire : Li jugement moral – La vérité, l’erreur et les mensonges
Compréhension de texts : Nouvelles brèves de presse
Action écologique (site Internet)
Un enfant dans l’arène (article de magazins)
La fuite des cerveaux (article de presse)
Compréhension dels documents oraux :
Bulletin d’information radio
Témoignages de jeunes chercheurs (émission ràdio)
Production orale : Réagir à une information de presse. La commenter
Production écrite : Commenter la valeur d’une action
Portar un jugement moral
Commenter la validité d’une information
Civilisation : La fuite des cerveaux
La correguda
Le CNRS
L’Académie française
LEÇON 5:
Grammaire de phrases et grammaire de texts : L’explication
L’expressió de la cause et de l’origine
Vocabulaire : La personnalité
El surnaturel
Compréhension de texts : Lletres amistats
Explications d’un comportament (extrait d’ouvrage)
Li retour du surnaturel (extrait de magazine)
Compréhension dels documents oraux :
Témoignage d’une voyageuse
Extrait de conférence : la cyberdépendance
Production orale : Explication de différences culturelles
Explicació de comportaments atypiques

 
 

CURS DIRIGIT A:

 • Preferentment:
  • Treballadors per compte d’altri
  • Autònoms
  • Funcionaris
 • També:
  • Aturats

 DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 • DNI
 • Nòmina / Rebut autònom /Dardo
 • Núm de la Seguretat Social

Informació sobre curs Frances B1