Comptabilitat bàsica i avançada

Acció formativa promoguda pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya i el Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

Comptabilitat bàsica: 60 hores

Comptabilitat avançada: 60 hores

}

Horari

De dilluns a divendres de 09:30 a 13:30

k

Dates impartició

Del 14/10/19 al 5/11/19

i

del 6/11/19 al 25/11/19

 

 

COMPTABILITAT BÀSICA

1. El patrimoni
1.1. El Balanç de situació
1.2. Informació sobre la gestió
1.3. Relació entre Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys
2. El procés comptable
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
2.2. Els llibres comptables
2.2.1. diari
2.3. Teoria del càrrec i l’abonament
3. Tractament comptable de les existències
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
3.2. Les operacions de compres i vendes
3.3. La periodificació d’existències
3.4. El concepte de consum.
4. Tractament comptable de l’IVA
4.1. L’IVA com a impost sobre el consum final
4.2. Definició de l’IVA
4.3. Meritació de l’IVA.
4.4. Comptabilització de l’IVA
5. Amortitzacions
5.1. Concepte i necessitat de l’amortització
5.2. Comptabilització de les amortitzacions
5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.

 

COMPTABILITAT AVANÇADA

1. Recordatori de conceptes generals
1.1. cas pràctic
2. Immobilitzat
2.1. Valoració dels immobilitzats
2.2. Amortització
3. Provisions i deterioraments de valor
3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor
3.2. Principals provisions en el PGC
3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC
3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en l’Impost de Societats
4. Moneda estrangera.
4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera
4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.
4.3. Tractament comptable de les operacions
5. Valors mobiliaris
5.1. Concepte de valors mobiliaris
5.2. Principals tipus de valors
5.3. Classificació dels instruments financers actius en el PCG
5.4. Classificació dels instruments financers actius en el PCG de Pimes
5.5. Concepte de cost amortitzat
5.5.2. significat
5.5.3. càlcul
6. Comptabilització de l’Impost de Societats.
6.1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes
6.2. Definició de l’Impost de Societat
6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable
6.4. Comptabilització de l’impost
6.5. Bases imposables negatives

Informació sobre comptabilitat subvencionat