Comptabilitat bàsica

Acció formativa promoguda pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya i el Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

60 hores

}

Horari

Dimarts, dimecres i divendres de 19:00 a 22:00

k

Dates impartició

Del 14/01/2020 al 26/02/2020

 

 

CONTINGUT

1. El patrimoni
1.1. El Balanç de situació
1.2. Informació sobre la gestió
1.3. Relació entre Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys
2. El procés comptable
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
2.2. Els llibres comptables
2.2.1. diari
2.3. Teoria del càrrec i l’abonament
3. Tractament comptable de les existències
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
3.2. Les operacions de compres i vendes
3.3. La periodificació d’existències
3.4. El concepte de consum.
4. Tractament comptable de l’IVA
4.1. L’IVA com a impost sobre el consum final
4.2. Definició de l’IVA
4.3. Meritació de l’IVA.
4.4. Comptabilització de l’IVA
5. Amortitzacions
5.1. Concepte i necessitat de l’amortització
5.2. Comptabilització de les amortitzacions
5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.

CURS DIRIGIT A:

 • Preferentment:
  • Treballadors per compte d’altri
  • Autònoms
  • Funcionaris
 • Si queden places lliures:
  • Aturats

 DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 • DNI
 • Nòmina / Rebut autònom /Dardo
 • Núm de la Seguretat Social

Informació sobre comptabilitat subvencionat