977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

Comptabilitat avançada

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya i el Servei Públic d’Ocupació Estatal per a Treballadors/es en actiu i aturats de Catalunya.

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

60 hores

}

Horari

Dimarts i dijous de 19:00 a 22:00

k

Dates impartició

31/03/22 a 07/06/22

 

 

 

CONTINGUT

1. Recordatori de conceptes generals
1.1. Cas pràctic
2. Immobilitzat
2.1. Valoració dels immobilitzats
2.2. Amortització
2.2.1. Comptabilització.
2.2.2. Normativa fiscal de valoració.
3. Provisions i deterioraments de valor
3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor
3.1.1. El principi de prudència
3.2. Principals provisions en el PGC
3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior
3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC
3.3.1. Tractament comptable inicial i posterior
3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en e l’Impost de Societats
3.4.1. Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.
4. Moneda estrangera.
4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera
4.1.1. Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior.
4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.
4.2.1. Diferències de canvi
4.2.2. Partides monetàries i no monetàries.
4.3. Tractament comptable de les operacions
4.3.1. En el moment de realitzar-se
4.3.2. En el moment final Ajustaments a final d’exercici
5. Valors mobiliaris
5.1. Concepte de valors mobiliaris
5.2. Principals tipus de valors
5.2.1. Instruments de patrimoni
5.2.2. Instruments de deute
5.3. Classificació dels instruments financers actius en PCG
5.3.1. Informació que ens aporta la classificació
5.3.2. Grups
5.4. Classificació dels instruments financers actius en PCG de Pymes
5.4.1. Grups
5.5. Concepte de cost amortitzat
5.5.1. El tipus d’interès efectiu
5.5.2. Significat
5.5.3. Càlcul
5.6. Tractaments dels costos inicials de les operacions
5.7. Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici.
6. Comptabilització de l’Impost de societats.
6.1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes
6.1.1. Principals impostos de cada tipus
6.2. Definició de l’Impost de Societat
6.2.1. Àmbit d’aplicació
6.2.2. Base imposable
6.2.3. Tipus impositiu
6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable
6.3.1. Tipus de diferències: Permanents i temporànies.
6.3.2. Diferències entre unes i altres.
6.4. Comptabilització de l’impost
6.4.1. Impost corrent
6.4.2. Impost diferit
6.4.3. Actius i passius per diferències impositives.
6.5. Bases imposables negatives
6.5.1. Compensació
6.5.2. Crèdit impositiu

CURS DIRIGIT A:

 • Preferentment:
  • Treballadors per compte d’altri
  • Autònoms
  • Funcionaris
 • Si queden places lliures:
  • Aturats

 DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 • DNI
 • Nòmina / Rebut autònom /Dardo
 • Núm de la Seguretat Social

Informació sobre comptabilitat subvencionat