fbpx

Català Suficiència (C)

Microbits es un centro autorizado por el Ministerio del Interior para impartir este curso en el que podrás conseguir tu correspondiente diploma o certificado de Escolta Privado.

Curso de Escolta Privado

Duración

120 Hores

}

Horario

Tardes

k

Modalidad

Presencial

Preinscripció

Fes clic a la mà i podràs preinscriure't al curs

Informació sobre el curs de Català

Contingut

OBJECTIU GENERAL DEL CURS (S1)

Comprendre textos orals i escrits de ficció i de no ficció i fer narracions, descripcions i presentacions orals. L’aprenent haurà d’escriure textos narratius i descriptius amb l’adequació, la coherència i la cohesió adequades i amb un domini suficient dels recursos lingüístics.

 

 

CONTINGUTS

Expressió oral

Narracions d’anècdotes i esdeveniments i presentacions d’actes públics i conferenciants.

Expressió escrita

Ressenyes, descripcions, narracions d’esdeveniments i resums.

Gramàtica i lèxic

 • Ortografia de la a/e (mots sense punts de referència clars) i de la o/u (mots sense punts de referència clars).
 • Verbs: poder i voler.
 • Cultismes i pseudoderivats.
 • Els diftongs, l’accentuació (casos de pronunciació i accentuació errònia i altres casos de diacrítics) i la dièresi (en vocals i/u àtones i excepcions).
 • L’oració composta: modalitats i estructures oracionals.
 • L’article: casos especials sense apostrofació i sense contracció i l’article lo
 • El nom: flexió de gènere i nombre. Casos especials.
 • L’adjectiu: casos amb dificultat.
 • El verb: transitius i intransitius, personals i impersonals. Verbs ser i estar.
 • Perífrasis verbals d’obligació, de probabilitat i d’imminència.
 • Conjuncions de coordinació.
 • Frases fetes i refranys.
 • El sentit figurat: metàfora, comparació i analogia.

 

 

OBJECTIU GENERAL DEL CURS (S2)

Comprendre textos orals i escrits de caire literari, explicatiu, directiu i predictiu. Fer exposicions orals de tipus informatiu o didàctic i llegir en veu alta textos explicatius i predictius. L’aprenent també haurà d’escriure textos de caire explicatiu i directiu, amb l’adequació, la coherència i la cohesió adequades i amb un domini suficient dels recursos lingüístics.

 

CONTINGUT

Expressió oral

Instruccions de certa complexitat: funcionament d’aparells i receptes de cuina.

Expressió escrita

Textos directius, explicatius i predictius.

Gramàtica i lèxic

 • Oracions subordinades adjectives.
 • Pronoms relatius.
 • Determinants i quantificadors: llur/llurs, cadascú/cadascun, etc.
 • Verbs: formes velaritzades, interferències de la 2a i la 3a conjugació.
 • Participis irregulars, concordança del participi i usos del gerundi.
 • Adverbis: ús de la doble negació, ús de la partícula pas i adverbis i locucions de probabilitat.
 • Preposicions: fins/fins a, com/com a i cap/cap a i ús del de partitiu.
 • Sinònims, antònims i mots polisèmics.
 • L’ús del guionet en mots compostos.
 • Ortografia: b/v, alveolars fricatives i vibrants.

 

 

OBJECTIU GENERAL DEL CURS  (S3)

Llegir i comprendre textos orals i escrits de caire argumentatiu i textos orals de ficció produïts en diverses varietats generacionals i socials. Fer argumentacions orals en situacions formals. L’aprenent també escriurà textos argumentatius dels àmbits privats, social i laboral, amb l’adequació, la coherència i la cohesió adequades i amb un domini suficient dels recursos lingüístics.

 

 CONTINGUTS

Expressió oral

Lectura i intervenció argumentativa.

Expressió escrita

Text argumentatiu: article d’opinió per ser publicat en una revista i apunt d’opinió per ser publicat en un blog.

Gramàtica i lèxic

 • Ortografia: oclusives, palatals fricatives i africades, nasals i laterals.
 • Pronoms febles: combinacions binàries.
 • Morfologia verbal: oracions de probabilitat, correlació de temps verbals en les oracions compostes condicionals, remarques sobre la conjugació dels verbs cabre, caldre, córrer, estar, saber, ser, veure, etc.
 • Preposicions: canvi i caiguda i usos d’a i en en el complement circumstancial de temps i de lloc.
 • Conjuncions: si no/sinó, perquè/per què i per a què, posat que. Usos de completives, modals, temporals, de lloc, comparatives, consecutives, condicionals, concessives, causals i finals.
 • Frases fetes i refranys.

 

Durant el curs tots aquests continguts es treballen de manera interrelacionada.

A qui va dirigit
 • Treballadors per compte d’altri
 • Autònoms
 • Funcionaris
 • Aturats
Com inscriure's

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

 • D.N.I.
 • Nòmina o DARDO o rebut d’autònoms
 • Número de la Seguretat Social

Omplir el següent formulari:

https://forms.gle/1BVJnwMmMYJUbux69