977 311 954 - 601 188 059 (només whatsapp) formacion@microbits.es

RELACIÓ SEQÜENCIAL DE MÒDULS FORMATIUS

Expressió oral (34 hores)
Demanar una assistència urgent en cas d’accident o de malaltia.
Poder trucar a un servei d’urgències per explicar una situació que requereixi la seva intervenció i donar informació sobre l’emergència.
Explicar amb detall una avaria o una anomalia de funcionament d’un servei.
Identificar algú pel seu aspecte físic
Descriure una persona i un lloc.
Comparar.
Aconsellar i recomanar.
Explicar anècdotes, viatges, excursions.
Donar instruccions.
Opinar, argumentar.
Expressió escrita (15 hores)
Escriure un correu electrònic per presentar-se, descriure, proposar, explicar, narrar, informar, ordenar, argumentar, agrair.
Gramàtica i lèxic (10 hores)
Verbs de la 3a conjugació.
Futur simple dels verbs de la 2a conjugació.
Sufixos de verbs.
Adverbis i locucions adverbials: de temps, d’ordre, de lloc, de direcció, de manera, de quantitat, de possibilitat, d’afirmació, de negació, de grau quantitatiu, de dubte, de reiteració).
Preposicions: de tema, de causa o motiu i de substitució.
Conjuncions: copulatives, disjuntives, adversatives, consecutives, de temps i
condicionals.
Sufixos de derivació.
Pronoms en i hi.
Combinacions de pronoms febles.
Pronoms interrogatius, indefinits i relatius.
Quantitatius.
Verbs irregulars de la 2a i la 3a conjugació. Mode indicatiu: condicional; mode
subjuntiu: present i imperfet. Participis.
Perífrasis verbals, adverbis, preposicions i conjuncions.

CRITERIS D’ACCÉS DE L’ALUMNAT

Per a accedir a aquesta formació no s’exigiran requisits acadèmics, encara que s’han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que li permetin l’aprenentatge i el seguiment de la formació.

OBJECTIUS DEL CURS

Entendre textos orals i mantenir converses formals de la vida professional o d’interès específic propi, en varietat estàndard i en diversos graus de formalitat, i comprendre el contingut més essencial d’informacions de caire general emeses pels mitjans de comunicació. L’aprenent també podrà escriure textos usuals de l’entorn quotidià en llengua estàndard.

RESIDENTIAL

DURADA

120 hores

Nivell B1A: 60 hores

Nivell B1B: 60 hores

INICI

Setembre 2023

HORARI

Dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 21:30

DOCUMENTACIÓ PER FER EL CURS

  • D.N.I.
  • DARDO o nòmina de l’últim mes o rebut d’autònoms

Omplir el següent formulari:

https://forms.gle/c5SkGUjGms8w48vg9

logos entitats subvencionadores