CURS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PRINCIPALMENT PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR
CONVOCATÒRIA FOAP2017

ANGLÈS NIVELL B1

SUVENCIONAT PEL SOC I EL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Curso de Actividades Administrativas en la Relación con el cliente

Durada

280 hores

}

Horari

De dilluns a divendres de 19:00 a 22:00

k

Dates impartició

Inici: 08/01/2018 – Fi: 05/04/2018

Solicitar más información

OBJECTIU DEL CURS:

Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

 

CONTINGUT DEL CURS:

1. Ampliació del vocabulari i expressions freqüents relacionades amb les situacions, formals i informals
2. Formació de paraules
3. Significats
4. Tipus d’oracions
5. Noms, adjectius i altres complements del nom.
6. Determinants
7. Pronoms
8. Verbs
9. Adverbs
10. Conjuncions, locucions i preposicions.

REQUISITS D’ACCÉS:

  • 16 anys complerts.
  • Mínim: segon curs ESO o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
  • Nivell A2 acreditat o contrastable mitjançant prova de nivell.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A REALITZAR EL CURS:

  • D.N.I.
  • Full d’inscripció a l’atur
  • Currículum Vitae
  • Foto mida carnet